Зай хэмжигч төхөөрөмжүүдийн хүлээн авах шалгалтын нислэг

Dec 04, 2015 No Comments

“Зай хэмжигч төхөөрөмжүүдийн хүлээн авах шалгалтын нислэг” Илтгэгч: ААЧБ-ын инженер Д.Бадрах FI DME commissioning 151202  

Read more

Шалгалтын нислэг, зураглалын алба 5 жил – Баримтат кино

Dec 03, 2015 No Comments
Read more

Нислэгийн журам зохиох үйл ажиллагаа

Dec 02, 2015 No Comments

“Нислэгийн журам зохиох үйл ажиллагаа” Илтгэгч: Нислэгийн журам зохиох хэсгийн дарга М.Байгал PD Procedure design service

Read more

Захиргаа, дотоод хяналтын үйл ажиллагаа

Dec 02, 2015 No Comments

“Захиргаа, дотоод хяналтын үйл ажиллагаа” Илтгэгч: Захиргаа, дотоод хяналтын хэсгийн дарга Л.Бат-Оргил QA Quality system 151202

Read more

Нислэгийн журам зохиох үе шатууд

Dec 02, 2015 No Comments

“Нислэгийн журам зохиох үе шатууд” Илтгэгч: Нислэгийн журам зохиох ахлах инженер Б.Төгсөө PD Steps 151202

Read more

Нислэгийн журам зохиолтын шинэ технологи

Dec 02, 2015 No Comments

“Нислэгийн журам зохиолтын шинэ технологи” Илтгэгч: Нислэгийн журам зохиогч инженер Б.Шижир PD New Technology – 151202

Read more

“Нисгэгчгүй нисэх онгоцны систем” UAV/DRONE

Dec 02, 2015 No Comments

“Нисгэгчгүй нисэх онгоцны систем” UAV/DRONE Илтгэгч: Шалгалтын нислэгийн шалгагч инженер Д.Бат-Эрдэнэ FI UD Research Development 151202

Read more

Шалгалтын нислэг, нислэгийн журам зохиолт – 2020

Dec 02, 2015 No Comments

Шалгалтын нислэг, нислэгийн журам зохиолт – 2020. Илтгэгч: ШНЗА-ны дарга Н.Батсайхан. udurlug-2015FIPDS FI PD-2020

Read more

Шалгалтын нислэгийн үйлчилгээ.

Dec 02, 2015 No Comments

“Шалгалтын нислэгийн үйлчилгээ” сэдэвт илтгэл. Илтгэгч: Шалгалтын нислэгийн хэсгийн дарга Х.Гансүх. FI Services 151202

Read more

Монгол улсад-PBN нэвтэрлээ

Nov 30, 2015 No Comments

Агаарын тээвэрлэлт эрчимжиж нислэг хөдөлгөөний урсгал, ачаалал нэмэгдэхийн хирээр агаарын зайн багтаамжийг нислэгийн аюулгүй байдлыг бууруулалгүй, үр ашигтайгаар нэмэгдүүлэх шаардлага дэлхий дахины хэмжээнд тулгарч байгаа.

Read more