Archive for December, 2016

Олон улсын нисэх онгоцны шинэ буудлын Хэрэглэлийн нислэгийн журмын зохиолт дуусах шатандаа орж, төсөл зургуудыг танилцууллаа

Dec 16, 2016 No Comments

Улаанбаатар хотын Олон улсын нисэх онгоцны шинэ буудлын хэрэглэлийн нислэгийн журам, тэдгээрийн төсөл зургуудыг 2016 оны 12 дугаар сарын 16-ны өдөр ИНЕГ-ын хурлын танхимд Нислэгийн журам боловсруулалтын алба (НЖБА)-аас танилцууллаа. Шинэ нисэх буудлын хэрэглэлийн нислэгийн журмын зохиолтыг НЖБА нь 2016 оны 06 дугаар сараас “JICA” байгууллагын зөвлөхийн дэмжлэгтэй зохиож эхэлсэн бөгөөд 2016 оны 12 дугаар […]

Read more